Stowarzyszenie partner dla Przedsiębiorczości
Nawigacja
Strona Główna

1.Informacje o Stowarzyszeniu
2.Misja
3. Współpraca i Członkostwo
4. Składki członkowskie
5. Przekazanie 1 %
6. Jak Przekazać 1 %
7. Darowizny osób fiz /prawnych
11.Laser dla oka
12. OPP - co to jest?
14. Akcja „masz głos, masz wybór”
15. Biomasa
16. Geotermia
Kolektory słoneczne
Korzyści z wykorzyst. wody
Małe Elektrownie Wodne
Niskotemp. źródła ciepła
Ochrona Zdrowia
OZE Strategia zrów. rozwoju
Walne Zgromadzenie Członków
ORGANY STOWARZYSZENIA
Komisja rewizyjna
Zarzad Stowarzyszenia
WZORY
STATUT
Kontakt
Napisz
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 22
Najnowszy Użytkownik: Chapligaped
Witamy
Witamy na stronie www.stowpartner.cba.pl

STOWARZYSZENIA PARTNER DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(posiada status Organizacji Pożytku Publicznego)

Witamy na stronie www.stowpartner.cba.pl

Nr KRS 0000 214 696Zapraszamy do współpracy razem łatwiej o sukces

Projekt -zielona ławeczka

 zielona ławeczka  woda


Admin dnia czerwca 01 2021 12:11:20 0 Komentarzy · 4 Czytań · Drukuj
Zaproszenie

 Nowa edycja Zielonej Ławeczki!
 Nowa edycja Zielonej Ławeczki!


Admin dnia maja 21 2021 12:31:44 0 Komentarzy · 6 Czytań · Drukuj
Informacje bieżące

Informujemy, że w dniu 09.01.2021 r. do Programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy, z obszaru wsparcia "Aktywność obywatelska", został złożony wstępny projekt tematyczny pt.: "Mobilizowanie mieszkańców do wykorzystywania OZE".

Admin dnia stycznia 12 2021 12:15:58 0 Komentarzy · 23 Czytań · Drukuj
Dokumenty sprawozdawcze za 2019 r.
Podejmij Apel samorządu Miasta skierowany do mieszkańców, zamieszczony na stronie „Kuriera Gorlickiego’ nr 1/2019, pt.
„Zostaw 1% w Gorlicach”

Wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Zachęcamy do skorzystania z danej szansy i dokonania odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gorlic i Ziemi Gorlickiej.
Emeryci i Renciści, których rozliczenie dokonuje ZUS przesyłając PIT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, mają możliwość dokonania odpisu, dostarczając niezależnie, do Urzędu Skarbowego wypełniony ( bardzo prosty-do pobrania w administracji SM ) PIT- OP, wpisując w nim nr KRS wybranej OPP.
Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia „Partner dla Przedsiębiorczości” wpisując nr KRS 0000 214 696, działającego na terenie Miasta.
Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych, między innymi:
- Na rzecz osób w wieku emerytalnym.
- Wspomaga rozwój spólnot i społeczności lokalnych.
- Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną.
- Propaguje ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
- Promuje turystykę i krajoznawstwo
- Promuje organizację wolontariatu.
Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego,
czyńmy dobro bo ono do nas wraca

 Led


Admin dnia lutego 21 2019 13:11:17 0 Komentarzy · 99 Czytań · Drukuj
Ekolodzy Osiedlowi działający na Osiedlu „Krasińskiego” w Gorlicach

Grupa nieformalna „Ekolodzy Osiedlowi” pod Patronatem Stowarzyszenia „Partner dla Przedsiębiorczości” wspólnie z aktywnymi mieszkańcami Osiedla, działając w sferze pożytku publicznego na rzecz obywateli swojego Osiedla i osiedli ościennych zrealizowała projekt pt. „Rewitalizacja i rekompozycja zieleni na Osiedlu”.
Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.
Dla zwiększenia zaangażowania obywateli utworzono partnerstwo z mieszkańcami do realizacji inicjatyw społecznie oczekiwanych, wg wspólnie wypracowanych pomysłów
W ramach projektu przeprowadzono rewitalizację zieleni na Osiedlu, która polegała na usunięcie różnych zanieczyszczeń, ze skrzyń i donic betonowych, starej zwyrodniałej i zużytej ziemi ogrodniczej, wypełnienie ich świeżą ziemią ogrodniczą i nasadzenie krzewów róż okrywowych w czterech kolorach, które ze względu na swój rozłożysty rozrost zwane są również płożącymi .
. Rekompozycja zieleni na dwóch rabatkach polegała na wkomponowaniu w istniejącą zieleń różno kolorowych róż okrywowych, .
. Rekompozycja rabaty pierwszej , polegała na usunięciu pasa „tawuł”, tworzących w całej kompozycji „monotonną” masę zieleni z podeschłymi kłączami, szpecącymi wygląd całej rabatki. W otrzymane wolne miejsce wkomponowaniu w istniejącą zieleń, różno kolorowe krzewy róż okrywowych , które w okresie kwitnienia od czerwca do późnej jesieni będą ożywiać rabatkę i stwarzać dobry nastrój przechodniów, ciesząc wzrok swoimi kolorami.
Zakres tych pracy obejmował: przygotowanie podłoża do nowych nasadzeń przez wymianę ziemi ogrodniczej, rozłożenie agrowłókniny czarnej przeciw chwastom, nasadzenie nowych krzewów róż .
Rekompozycja drugiej rabatki polegała na usunięciu zeschłych roślin i „starych pędów” roślin, oraz zwiększenie powierzchni pod nowe nasadzenia wokół posadzonych wcześniej różnych roślin.
Zakres prac obejmował: przygotowanie nowej powierzchni do sadzenia nowych krzewów róż w okół poprzednich nasadzeń, wyłożenie agrowłókniny czarnej, posadzenia na dodatkowej nowej przestrzeni krzewów róż .
Wspólna realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie poziomu wiedzy obywateli na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach FIO Małopolska Lokalnie - Południe.
Wzrost ilości zieleni na Osiedlu będzie dobrą lekcją dla młodzieży szkolnej , jak ważne jest wykazywanie troski o ochronę środowiska, poszanowania zieleni i estetykę otoczenia.


Admin dnia grudnia 06 2018 10:49:10 0 Komentarzy · 81 Czytań · Drukuj
Program „Funduszy Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2018”

Aktywni mieszkańcy Osiedla „Krasińskiego” wyłonili spośród siebie wymaganą Regulaminem Grupę Nieformalną, która pod Patronatem Organizacji Pozarządowej, opracowała i zgłosiła do realizacji projekt pt.: „Rewitalizacja i Rekompozycja zieleni na Osiedlu”. Projekt został przyjęty, a Grupa Nieformalna, które przyjęła roboczą nazwę „Ekolodzy Osiedlowi”, otrzymała dotację na realizację zadania, które aktualnie ( w dniu pisania tekstu) jest na półmetku do zakończenia prac.
Efekty będzie można wstępnie ocenić pod koniec listopada 2018 roku, ale wizualne wyniki poznamy na wiosnę, kiedy nowo posadzone rośliny zakwitną kolorowo i ożywią przestrzeń architektoniczną Osiedla.
Czym jest FIO?
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Kto może uzyskać dotację?
• organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń, posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnie socjalne;
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające non profit. W ramach FIO można uzyskać dotację w ramach n/w Priorytetów:
Priorytet 1. Małe inicjatywy - Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo - Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
Priorytet 3. Aktywni obywatele - Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe - Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.
Szczegóły konkursu podane są w Regulaminie zamieszczonym na stronie http://www.malopolskalokalnie.pl/
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, został przyjęty przez Radę Ministrów, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego.

Możemy liczyć, że w marcu lub kwietniu 2019 r. zostanie ogłoszona kolejna edycja konkursu, do którego należy zgłaszać projekty wg w/w kryteriów ( uwaga - kryteria do kolejnej edycji mogą być zmodyfikowane, należy dokładnie zapoznać się z aktualnie obowiązującym Regulaminem).

Wszyscy powinniśmy korzystać z dobrego przykładu działającej Nieformalnej Grupy i za ich przykładem, wpływać pozytywnie na środowisko,
angażować obywateli, do aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
Uważamy, że dobry przykład należy powielać, a każdy z nas może realizować swoje pomysły mieszczące się w ramach ogłoszonych Priorytetów.
Nie marnujmy danej nam szansy, zwiększmy zaangażowanie obywateli w życie publiczne, podejmujmy oddolne inicjatywy społeczne, możemy wiele zrobić wspólnie działając.


Admin dnia listopada 16 2018 16:28:42 0 Komentarzy · 90 Czytań · Drukuj
Informacja o realizacji projektu.

Nieformalna Grupa „Ekolodzy Osiedlowi” działająca na Osiedlu „Krasińskiego” zrealizowała projekt pt.: „Rewitalizacja i Rekompozycja zieleni na Osiedlu”.
W ramach projektu wykonano rekompozycję zieleni dwóch rabatek, polegającą na posadzeniu różnokolorowych (cztery kolory ) róż okrywowych oraz rewitalizację nasadzeń w skrzynkach betonowych, ustawionych na chodniku wzdłuż ogrodzenia MZS nr 4 i w okrągłych donicach betonowych, ustawionych na chodnikach przy ulicy.
W skrzyniach i donicach posadzono również róże różnokolorowe okrywowe.
Łącznie posadzono 205 szt. krzewów róż okrywowych w czterech kolorach: czerwony, biały, żółty, ciemno-różowy.
Jak podaje literatura, róże okrywowe ( zwane również różami płożącymi) cechują się obfitością kwiatów w połączeniu z silnym rozkrzewieniem sprawiają, że róże płożące tworzą nam barwny kobierzec w miejscu, w którym są uprawiane. Róże okrywowe mają zastosowanie na rabaty, skalniaki, skarpy, a także do uprawy w donicach na werandach, tarasach oraz balkonach. Odporność na choroby i niskie temperatury zimą sprawia, że róże płożące są łatwe w pielęgnacji, a dodatkową ich zaletą jest kwitnienie przez większość okresu wegetacyjnego. Okres kwitnienia, to czerwiec do późnej jesieni.

Realizatorzy projektu liczą, że kolorowe kobierce kwiatów w zdecydowany sposób wpłyną na poprawę estetyki Osiedla, a mieszkańcy Osiedla i korzystający obywatele z ościennych osiedli oraz młodzież szkolna, przechodząca tędy będzie wprawiana w dobry nastrój, ciesząc wzrok kolorowo kwitnącymi i rozsyłającymi w okół przyjemną woń różami.

Dla młodzieży szklonej będzie to dobry przykład jak należy dbać o estetykę i ochronę środowiska.

Projekt został dofinansowany ze Środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.


Admin dnia listopada 16 2018 16:26:31 0 Komentarzy · 199 Czytań · Drukuj
Dokumenty Sprawozdawcze 2017
Realizacja projektu „Zielona ławeczka”
Po ogłoszeniu przez Fundację Banku Ochrony Środowiska konkursu pt. „Zielona ławeczka” administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Krasińskiego” w Gorlicach promując konkurs na wszystkich tablicach ogłoszeń w każdej klatce schodowej i w budynku administracji , zamieściła komunikat „Uwaga mieszkańcy” informujący o ogłoszonym konkursie „Zielona ławeczka” i dodatkowo zamieszczając wydruk ze strony internetowej www.zielonalaweczka. informującej o tym konkursie.


W pierwszych dniach kwietnia zostało zorganizowane spotkanie aktywnych mieszkańców z każdego budynku dla omówienia celu projektu, kto może aplikować i gdzie szukać szczegółowej informacji o konkursie.
W I dekadzie maja pięciu sąsiadów z bloku nr 13, zadeklarowało udział w konkursie i zamieścili na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych tego budynku , informację zaczynającą się od słów „Drodzy Sąsiedzi dokonajmy czegoś wspólnie” ..itd. ( tekst w załączeniu ), zapraszając pozostałych Sąsiadów do udziału w organizowanym Zespole Sąsiedzkim oraz o opinię o przedstawionym wstępnym projekcie.


Propozycja wzbudziła zainteresowanie. W dyskusji wniesiono poprawki i do Zespół Sąsiedzkiego dołączyli następni mieszkańcy, zmobilizowani do realizacji interesującego projektu, deklarując pomoc, swój wkład rzeczowy i robociznę.
Przechodzący obok chodnikiem mieszkańcy osiedla z wielkim zainteresowaniem śledzili przebieg prowadzonych prac i żywo komentowali realizację przedsięwzięcia.
Pozytywnie ocenia się zakres wykonanych prac, a mieszkańcy pozostałych budynków niewątpliwie zostali zainspirowani, by w przyszłości aktywnie podejmować działania społeczne dla dobra własnego środowiska.
Celem konkursu było zazielenienie publicznie dostępnych terenów osiedlowych, budowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini ogrodów, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.
Konkurs grantowy adresowany jest bezpośrednio do mieszkańców osiedli, w tym również do Spółdzielni Mieszkaniowych.


W konkursie przewidziano nagrody pieniężne w postaci grantów. Wartość pojedynczego grantu wynosi maksymalnie 1 200 zł .W skład grantu wliczona jest wartość 400 zł zielonej ławeczki dostarczanej przez organizatora konkursu.
Efektem zrealizowanego zadania „Zielona ławeczka” – jest ustawienie ławeczki otoczonej zielenią ( na wiosnę ) , z kompozycją mini ogrodu sensorycznego i pozostałych elementów architektury ogrodowej oraz istotna optyczna, estetyczna zmiana ściany budynku gospodarczego.
Z tego wynika wniosek, że należy na bieżąco śledzić tematykę ogłaszanych konkursów, w miarę możliwości uczestniczyć w nich i realizować własne autorskie pomysły dla poprawy estetyki otoczenia swoich nieruchomości.


Admin dnia listopada 30 2017 09:56:43 0 Komentarzy · 297 Czytań · Drukuj
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna ustawiona obok budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 17, na którego dachu zamontowane są panele fotowoltaiczne w wyniku realizacji zadania, pt.: „Elektrownia słoneczna 1,8 – 2,0 kWp – ogniwa fotowoltaiczne” w ramach Programem „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” w pełni finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łącznie zamontowano trzy zestawy po trzy panele fotowoltaiczne na oddzielnie na każdy obwód zasilania w energię elektryczną po dwie klatki schodowe.
Budynek wielorodzinny mieszkalny posiada sześć klatek schodowych.

 Led


Admin dnia listopada 14 2017 09:54:21 0 Komentarzy · 124 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Admin
15/03/2011 11:20
Prosimy o przekazywanie 1 % podatku na Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości.

OPP

OPP!

Porozumienie Karpackie

Porozumienie Karpackie!

REKLAMA

Valid HTML 4.01!

STATUT

LOTTO!

Copyright © 2020